Što je geodezija?

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti. Geodezija je tehnička znanost, a čini je šest grana:

• inženjerska geodezija
• kartografija
• fotogrametrija i daljinska istraživanja
• pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
• primijenjena geodezija
• geomatika

Djelatnost geodetskog stučnjaka obuhvaća:

• Određivanje veličine i oblika Zemlje, te prikupljanje i obradu podataka koji su neophodni za određivanje Zemljinog polja sile teže kao i položaja, veličine, oblika i površine bilo kojeg njenog dijela.
• Utvrđivanje položaja Zemlje u svemiru, utvrđivanje njene građe, nadzor nad njenim prostornim promjenama i promjenama građevinskih objekata.
• Određivanje položaja državnih i drugih administrativnih granica, te granica javnih i privatnih čestica zemljišta, uključujući uknjižbu tih čestica kod nadležnih uprava.
• Istraživanja prirodnog i društvenog okoliša, otkrivanje datosti kopna i mora, uporaba dobivenih podataka u općinskim, gradskim, županijskim i državnim društvenim i prostornim planovima razvitka.
• Planiranje, razvijanje i novo oblikovanje vlasničkih odnosa među česticama zemljišta i građevinama.
• Utvrđivanje vrijednosti pojedinih zemljišnih čestica i građevina, te upravljanje vlasničkim odnosima nad njima.
• Planiranje, izmjera, organizacija i nadzor građevinskih radova.
• Projektiranje, uspostavljanje i upravljanje geografskim, kartografskim i zemljišnim informacijskim sustavima, te trajno prikupljanje, čuvanje, obrađivanje i analiziranje podataka u tim sustavima.
• Prikazivanje informacija o prostoru u obliku kartografskih prikaza.

Katastar zemljišta

Katastar zemljišta je evidencija koja sadrži podatke o zemljištu u pogledu njegovog položaja, oblika, površine, načina iskorištavanja, proizvodne sposobnosti i posjednika, a vodila se sukladno Zakonu o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta.

Prijavni list

Prijavni list je sastavni dio parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koje izrađuju ovlaštene geodetske tvrtke, sadržava podatke o nekretnini koja je predmet elaborata, te podatke o promjenama koje se predlažu. Kopija katastarskog plana Kopija katastarskog plana javna je isprava koju izdaju nadležni katastarski uredir, a prikazuje položaj i oblik katastarskih čestica i svih evidentiranih objekata na istoj. Osim ovih podataka, kopija plana može sadržavati i neke druge informacije, npr. linije koje prikazuju granice kulture, kućne brojeve evidentiranih zgrada i sl.

Posjedovni list

U katastarskim uredima vodi se evidencija o posjedu i posjedovnim listovima. U posjedovne listove upisuju se posjednici katastarskih čestica, pisani podaci o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina). Prijepis posjedovnog lista izdaje se na zahtjev stranke u nadležnom uredu za katastar.

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola je dokument (upravni akt - rješenje) na temelju kojega se može započeti gradnja objekata. Njime se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati objekt. Postupke izdavanja građevinske dozvole uređuje Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji (NN 153/2013 ). Zemljišne knjige (gruntovnica) Zemljišne knjige (gruntovnica) su javni registri u koje se upisuju nekretnine vlasnici nekretnina i stvarna prava na tim nekretninama, te drugi pravni odnosi i činjenice u svezi s pravnim prometom nekretnina.
Stvarna prava su:

• pravo vlasništva
• pravo građenja
• založno pravo
• pravo služnosti
• pravo stvarnog tereta

Što je Zemljišnoknjižni izvadak?

Zemljišnoknjižni izvadak predstavlja javnu ispravu kojom se dokazuje vlasništvo nad nekretninom. Zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list) sastoji se od tri lista:

1. Posjedovnica (A list) - sadrži podatke o svim katastarskim česticama koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo te sve katastarske promjene koje se odnose na njih
2. Vlastovnica (B list) - sadrži podatke o vlasniku nekretnine, promjene glede vlasništva i osobna ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede raspolaganja nekretninom
3. Teretovnica (C list) - sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena (hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava)

USLUGE

img

Legalizacija objekta – prije dobivanje rješenja o izvedenom stanju, Legalizacija objekta – postupci nakon dobivanje rješenja o izvedenom stanju, Geodetski projekt, Parcelacija zemljišta, Iskolčenje (objekta i međa), Upis u katastar i zemljišnu knjigu, Usklađenje katastra i gruntovnice,VIŠE

KONTAKT

img

Adresa: Četvrt Žarka Dražojevića 3/I
21310 Omiš
Direktor: Tonći Bauk
E-mail: skalina@st.t-com.hr VIŠE